Excel:Functienamen

Uit Systeemmodellering
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Onderstaande tabel geeft de Nederlandstalige en Engelstalige namen van de belangrijkste functies in Excel.

Categorie Nederlandstalig Engelstalig Omschrijving
Statistisch AANTAL COUNT Telt het aantal getallen in de argumentenlijst
Statistisch AANTAL.ALS COUNTIF Telt het aantal niet-lege cellen in een bereik die voldoen aan een bepaald criterium
Statistisch AANTAL.LEGE.CELLEN COUNTBLANK Telt het aantal lege cellen in een bereik
Statistisch AANTALARG COUNTA Telt het aantal waarden in de argumentenlijst
Statistisch AANTALLEN.ALS COUNTIFS Berekent een voorwaardelijk AANTAL aan de hand van meerdere criteria
Wiskunde en trigonometrie ABS ABS Geeft de absolute waarde van een getal
Wiskunde en trigonometrie AFRONDEN ROUND Rondt een getal af op het opgegeven aantal decimalen, aangeven door het tweede argument in de formule
Wiskunde en trigonometrie AFRONDEN.BENEDEN FLOOR Rondt een getal naar beneden af op een veelvoud van het dichtstbijzijnde significante veelvoud, aangegeven door het tweede argument in de formule
Wiskunde en trigonometrie AFRONDEN.BOVEN CEILING Rondt een getal naar boven af op een veelvoud van het dichtstbijzijnde significante veelvoud, aangegeven door het tweede argument in de formule
Wiskunde en trigonometrie AFRONDEN.NAAR.BENEDEN ROUNDDOWN Rondt de absolute waarde van een getal naar beneden af
Wiskunde en trigonometrie AFRONDEN.NAAR.BOVEN ROUNDUP Rondt de absolute waarde van een getal naar boven af
Logisch ALS IF Kiest tussen twee expressies afhankelijk van een logische expressie
Logisch ALS.FOUT IFERROR Geeft als resultaat een waarde die je opgeeft als een formule een fout retourneert. Anders geeft hij het resultaat van de formule
Wiskunde en trigonometrie ASELECT RAND Geeft een willekeurig getal tussen 0 en 1 (uniform verdeeld)
Statistisch BINOMIALE.INV BINOM.INV Geeft de inverse van de cumulatieve binomiale verdeling
Statistisch CORRELATIE CORREL Geeft de correlatiecoëfficiënt van twee gegevensverzamelingen
Wiskunde en trigonometrie COS COS Geeft de cosinus van een getal
Tekst DEEL MID Geeft een aantal tekens van een tekenreeks vanaf de positie die u opgeeft
Logisch EN AND Geeft WAAR als alle argumenten WAAR zijn
Wiskunde en trigonometrie EXP EXP Verheft het getal e tot de macht van een bepaald getal (antilogaritme)
Statistisch EXPON.VERD.N EXPON.DIST Geeft de exponentiële verdeling
Wiskunde en trigonometrie FACULTEIT FACT Geeft de faculteit van een getal
Wiskunde en trigonometrie GEHEEL TRUNC Kapt een getal af tot een heel getal, negatief gaat naar beneden
Statistisch GEMIDDELDE AVERAGE Geeft het gemiddelde van de argumenten
Statistisch GEMIDDELDE.ALS AVERAGEIF Berekent een voorwaardelijk gemiddelde (vergelijkbaar met SOM.ALS en AANTAL.ALS)
Statistisch GEMIDDELDEN.ALS AVERAGEIFS Berekent een voorwaardelijke gemiddelde aan de hand van meerdere criteria
Statistisch GROOTSTE LARGE Geeft de op k-1 na grootste waarde in een gegevensverzameling
Tekst HOOFDLETTERS UPPER Zet tekst om in hoofdletters
Zoeken en verwijzen HORIZ.ZOEKEN HLOOKUP Zoekt in de bovenste rij van een matrix naar een bepaalde waarde en geeft de gevonden waarde in de opgegeven rij
Zoeken en verwijzen INDEX INDEX Kiest met een index een waarde uit een verwijzing of een matrix
Zoeken en verwijzen INDIRECT INDIRECT Geeft een verwijzing die wordt aangegeven met een tekstwaarde
Wiskunde en trigonometrie INTEGER INT Kapt een getal af tot een heel getal, negatief gaat naar boven
Financieel IR IRR Geeft de interne rentabiliteit voor een reeks cashflows
Informatie ISFOUT ISERROR Geeft WAAR als de waarde een foutwaarde is
Informatie ISGETAL ISNUMBER Geeft WAAR als de waarde een getal is
Informatie ISLEEG ISBLANK Geeft WAAR als de waarde leeg is
Informatie ISTEKST ISTEXT Geeft WAAR als de waarde tekst is
Zoeken en verwijzen KIEZEN CHOOSE Kiest een waarde uit een lijst met waarden
Tekst KLEINE.LETTERS LOWER Zet tekst om in kleine letters
Statistisch KLEINSTE SMALL Geeft de op k-1 na kleinste waarde in een gegevensverzameling
Statistisch KURTOSIS KURT Geeft de kurtosis van een gegevensverzameling
Wiskunde en trigonometrie KWADRATENSOM SUMSQ Geeft de som van de kwadraten van de argumenten
Compatibiliteit KWARTIEL QUARTILE Geeft het kwartiel van een gegevensverzameling
Tekst LENGTE LEN Geeft het aantal tekens in een tekenreeks
Tekst LINKS LEFT Geeft het opgegeven aantal tekens van een reeks, vanaf links
Wiskunde en trigonometrie LN LN Geeft de natuurlijke logaritme van een getal
Wiskunde en trigonometrie LOG LOG Geeft de logaritme van een getal, met het opgegeven grondtal
Wiskunde en trigonometrie MACHT POWER Verheft een getal tot een macht
Statistisch MAX MAX Geeft de maximumwaarde in een lijst met argumenten
Statistisch MEDIAAN MEDIAN Geeft de mediaan van de opgegeven getallen
Statistisch MIN MIN Geeft de minimumwaarde in een lijst met argumenten
Wiskunde en trigonometrie MOD MOD Geeft de rest als het eerste argument door het tweede gedeeld wordt
Statistisch MODUS.ENKELV MODE.SNGL Geeft de meest voorkomende (repeterende) waarde in een matrix of bereik met gegevens
Statistisch MODUS.MEERV MODE.MULT Berekent een verticale matrix van de vaakst voorkomende, of herhaalde waarden in een matrix of gegevensbereik
Financieel NHW NPV Geeft de netto huidige waarde van een investering op basis van een reeks periodieke cashflows
Logisch NIET NOT Geeft de tegengestelde logische waarde
Statistisch NORM.INV.N NORM.INV Geeft de inverse van de cumulatieve normale verdeling voor gegeven gemiddelde en standaarddeviatie
Statistisch NORM.VERD.N NORM.DIST Geeft de normale verdeling voor opgegeven gemiddelde en standaarddeviatie
Logisch OF OR Geeft WAAR als ten minste één argument WAAR is
Logisch ONWAAR FALSE Constante met de logische waarde ONWAAR
Statistisch PERCENTIEL.EXC PERCENTILE.EXC Geeft het k-percentiel van waarden in een bereik, waarbij k zich in het bereik 0..1, exclusief bevindt
Statistisch PERCENTIEL.INC PERCENTILE.INC Geeft het k-percentiel van waarden in een bereik, waarbij k zich in het bereik 0..1, inclusief bevindt
Wiskunde en trigonometrie PI PI Geeft de waarde van π
Statistisch POISSON.VERD POISSON.DIST Geeft de Poisson-verdeling
Wiskunde en trigonometrie POS.NEG SIGN Geeft het teken van een getal
Wiskunde en trigonometrie PRODUCTMAT MMULT Geeft het product van twee matrices
Statistisch RANG.GELIJK RANK.EQ Geeft de rang van een getal in een lijst getallen; bij meerdere waarden met dezelfde rang wordt de bovenste rang gegeven
Statistisch RANG.GEMIDDELDE RANK.AVG Geeft de rang van een getal in een lijst getallen; bij meerdere waarden met dezelfde rang wordt de gemiddelde rang gegeven
Tekst RECHTS RIGHT Geeft de meest rechtse tekens in een tekenreeks
Wiskunde en trigonometrie REST MOD Deelt een getal en laat het restant zien
Statistisch RICHTING SLOPE Geeft de richtingscoëfficiënt van een lineaire regressielijn
Zoeken en verwijzen RIJ ROW Geeft het rijnummer van een verwijzing
Statistisch SCHEEFHEID SKEW Geeft de mate van asymmetrie van een verdeling
Wiskunde en trigonometrie SIN SIN Geeft de sinus van de opgegeven hoek
Statistisch SNIJPUNT INTERCEPT Geeft het snijpunt van de lineaire regressielijn met de y-as
Wiskunde en trigonometrie SOM SUM Telt de argumenten op
Wiskunde en trigonometrie SOM.ALS SUMIF Telt de getallen bij elkaar op die voldoen aan een bepaald criterium
Wiskunde en trigonometrie SOMMEN.ALS SUMIFS Berekent een voorwaardelijke som aan de hand van meerdere criteria.
Wiskunde en trigonometrie SOMPRODUCT SUMPRODUCT Geeft de som van de producten van de corresponderende matrixelementen
Tekst SPATIES.WISSEN TRIM Verwijdert de spaties links en rechts van de tekst
Statistisch STDEV.P STDEV.P Geeft de standaarddeviatie op basis van een volledige populatie
Statistisch STDEV.S STDEV.S Maakt een schatting van de standaarddeviatie op basis van een steekproef
Tekst SUBSTITUEREN SUBSTITUTE Vervangt bepaalde tekst in een tekenreeks door andere tekst
Wiskunde en trigonometrie TAN TAN Geeft de tangens van een getal
Tekst TEKST.SAMENVOEGEN CONCATENATE Voegt verschillende tekstfragmenten samen tot één tekstfragment
Zoeken en verwijzen TRANSPONEREN TRANSPOSE Geeft de getransponeerde van een matrix
Statistisch VAR.P VAR.P Geeft de variantie op basis van een volledige populatie
Statistisch VAR.S VAR.S Maakt een schatting van de variantie op basis van een steekproef
Zoeken en verwijzen VERGELIJKEN MATCH Zoekt naar bepaalde waarden in een matrix of een verwijzing
Zoeken en verwijzen VERSCHUIVING OFFSET Geeft een nieuwe verwijzing die een bepaald aantal rijen en kolommen is verschoven ten opzichte van
Zoeken en verwijzen VERT.ZOEKEN VLOOKUP Zoekt in de meest linkse kolom van een matrix naar een bepaalde waarde en geeft de waarde in de opgegeven kolom
Tekst VERVANGEN REPLACE Vervangt tekst op een specifieke plaats in een tekenreeks
Tekst VIND.ALLES FIND Zoekt een bepaalde tekenreeks in een tekst (waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters)
Tekst VIND.SPEC SEARCH Zoekt een bepaalde tekenreeks in een tekst (waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters)
Logisch WAAR TRUE Constante met de logische waarde WAAR
Wiskunde en trigonometrie WORTEL SQRT Geeft de positieve vierkantswortel van een getal
Zoeken en verwijzen ZOEKEN LOOKUP Zoekt naar bepaalde waarden in een vector of een matrix